Konto7, Finansijske i poreske usluge
 
Konto7,20 godina rada

Kontakt agencije za knjigovodstvo


Adresa Kancelarija/office:
Ratka Mitorvica 179
11030 Beograd

telefon: +381 11 2369 900
faks: +381 11 2369 222
e-mail:office@konto7.rs

Zakoni,poslovanje

"Zbirka zakona koja obuhvata najbitnije zakone za savremeno i informisano poslovanje na jednom mestu"

Brzo i jednostavno pronađite propis koji vam je potreban.Preuzmite ovu besplatnu zbirku i dobićete odmah uvid u:

Zakon o računovodstvu i reviziji
Zakon o PDV-u
Zakon o fisklanim kasama
Zakon o klasifikaciji delatnosti
Zakon o porezu na dobit preduzeća
Zakon o porezu na dohodak građana
Zakon o porezu na imovinu
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 

Alati za poslovanje koja preporučujemo

Obrasci

BU Bilans uspeha obrazac u pdf-u
Registraciona prijava brisanja subjekata upisanih u registar privrednih subjekata obrazac u pdf-u
  Registraciona prijava brisanja preduzetnika upisanih u registar privrednih subjekata obrazac u pdf-u
  Dnevnik blagajne obrazac u pdf-u
EPPDV Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost obrazac u pdf-u
  Izjava o kompenzaciji obrazac u pdf-u
KEPU Knjiga evidencije prometa i usluga obrazac u pdf-u
  Kontrolnik izvoza obrazac u pdf-u
  Kontrolnik uvoza obrazac u pdf-u
M Prijava, odjava i promena na obavezno socijalno osiguranje obrazac u pdf-u
M-4 Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarade obrazac u pdf-u
MK-4 Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade odnosno osnovica osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica obrazac u pdf-u
  Nalog za isplatu blagajni obrazac u pdf-u
  Nalog za isplatu obrazac u pdf-u
  Nalog za naplatu obrazac u pdf-u
  Nalopg za naplatu blagajni obrazac u pdf-u
  Nalog za prenos obrazac u pdf-u
  Nalog za službeno putovanje obrazac u pdf-u
PP OD Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade obrazac u pdf-u
OP Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje obrazac u pdf-u
PP OPJ Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade obrazac u pdf-u
  Osnivanje pravnih lica obrazac u pdf-u
  Osnivanje preduzetničkih radnji obrazac u pdf-u
PDP Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica obrazac u pdf-u
PPP Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda obrazac u pdf-u
PPPDV Poreska prijava poreza na dodatu vrednost obrazac u pdf-u
  Priznanica obrazac u pdf-u
  Sporazumni raskid radnog odnosa obrazac u pdf-u
  Ugovor o asignaciji obrazac u pdf-u
  Ugovor o cesiji obrazac u pdf-u
  Ugovor o delu obrazac u pdf-u
  Ugovor o radu obrazac u pdf-u
  Zahtev za objavljivanje finansijskog izveštaja obrazac u pdf-u
  Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja obrazac u pdf-u
  Zahtev za zamenu finansijskog izveštaja obrazac u pdf-u
  Završni račun obrazac u pdf-u

Korisni linkovi

Knjigovodstvo,program